बालबालिकामा पदने वानीको विकास (class 6-9)
  • Rs. 150
हृदयको ज्योति
  • Rs. 40
सफलताका १०० सूत्र
  • Rs. 80
शान्तदास भन्नुहुन्छ
  • Rs. 100
शाश्‍वत - वाण
  • Rs. 60